Beleidsplan

Beleidsplan MPPF 2024-2026

Inleiding

Met dit beleidsplan kijkt MPPF vooruit naar de komende jaren. In dit document worden de concrete projecten en beleidsontwikkelingen uiteengezet waarop MPPF zich zal richten om haar missie te verwezenlijken en verder uit te bouwen. De focus ligt op het verbeteren van de organisatiecultuur, interne professionalisering, het waarborgen van een gezonde financiële situatie en het vergroten van de naamsbekendheid.

Missie

De missie van MPPF blijft ongewijzigd:

 • Wij zijn een toonaangevende opvang voor uitgewerkte manegepaarden en pony’s.
 • Wij richten ons op het welzijn van de ons toevertrouwde dieren en hebben een voortrekkersrol in de paardenwelzijnsorganisaties.
 • Wij zijn gericht op resocialisatie van het dier en educatie van de mens.
 • Wij zijn transparant naar binnen en naar buiten.

Hoofdlijnen Beleidsplan

1. Verbeteren van de Organisatiecultuur

Doelstellingen:

 • Bevorderen van een open en transparante communicatie binnen de organisatie.
 • Stimuleren van samenwerking en teamgeest onder medewerkers en vrijwilligers.
 • Implementeren van feedbackmechanismen om continue verbetering te waarborgen.

Acties:

 • Organiseren van regelmatige teambuilding activiteiten en trainingssessies.
 • Invoeren van maandelijkse teamvergaderingen waarin ruimte is voor suggesties en verbeteringen.
 • Oprichten van een feedbackcommissie die jaarlijks de voortgang evalueert en rapporteert.

2. Interne Professionalisering

Doelstellingen:

 • Verhogen van de deskundigheid en vaardigheden van medewerkers en vrijwilligers.
 • Optimaliseren van interne processen voor betere efficiëntie en effectiviteit.

Acties:

 • Aanbieden van regelmatige bijscholingen en trainingen op het gebied van dierenwelzijn en management.
 • Implementeren van een nieuw HR-beleid dat gericht is op talentontwikkeling en loopbaanbegeleiding.
 • Opstellen en handhaven van standaard operationele procedures voor alle kernactiviteiten.

3. Gezonde Financiële Situatie

Doelstellingen:

 • Waarborgen van een stabiele financiële basis.
 • Verkennen van nieuwe financieringsmogelijkheden om projecten te ondersteunen.

Acties:

 • Opstellen van een meerjarig financieel plan met duidelijke begrotingen en doelstellingen.
 • Actief zoeken naar subsidies, donaties en samenwerkingen met partners in de sector.
 • Organiseren van fondsenwervende evenementen en campagnes om extra inkomsten te genereren.

4. Uitbreiden van de Naamsbekendheid

Doelstellingen:

 • Vergroten van de zichtbaarheid en herkenbaarheid van MPPF bij het grote publiek.
 • Versterken van de positie van MPPF als vooraanstaande organisatie in paardenwelzijn.

Acties:

 • Ontwikkelen en uitvoeren van een marketing- en communicatiestrategie.
 • Actief gebruik maken van sociale media en andere digitale platforms om het verhaal en de successen van MPPF te delen.
 • Participeren in nationale en internationale evenementen en netwerken die gericht zijn op dierenwelzijn.

Focusgebieden voor 2024-2026

1. Verbetering van Dierenwelzijn

Doelstellingen:

 • Verhogen van de levenskwaliteit van de opgevangen dieren.
 • Implementeren van de nieuwste inzichten en technieken op het gebied van paardenwelzijn.

Acties:

 • Investeren in betere huisvesting en verzorgingsfaciliteiten voor de dieren.
 • Samenwerken met dierenartsen en gedragsdeskundigen om gepersonaliseerde zorgplannen te ontwikkelen.

2. Verhogen van de Kwaliteit van Dienstverlening

Doelstellingen:

 • Bieden van hoogwaardige zorg en opvang voor manegepaarden en pony’s.
 • Uitbreiden en verbeteren van educatieve programma’s voor bezoekers en het brede publiek.

Acties:

 • Opzetten van een kwaliteitssysteem voor alle diensten die MPPF levert.
 • Organiseren van workshops, cursussen en open dagen om kennis over paardenwelzijn te verspreiden.

3. Verhogen van de Efficiëntie binnen de Organisatie

Doelstellingen:

 • Optimaliseren van alle operationele processen binnen MPPF.
 • Verbeteren van de interne communicatie en samenwerking.

Acties:

 • Invoeren van een nieuw administratief systeem dat zorgt voor betere planning en rapportage.
 • Implementeren van een projectmanagementtool om de voortgang van projecten te monitoren en te evalueren.

Conclusie

MPPF staat op een stevig fundament en kijkt met vertrouwen naar de toekomst. Met dit beleidsplan zetten we concrete stappen om onze missie te verwezenlijken en de organisatie verder te professionaliseren. Samen werken we aan een betere toekomst voor manegepaarden en pony’s, en vergroten we onze impact in de wereld van paardenwelzijn.

het jaarverslag 2023 en balans en baten 2023. (volgt)